Vaccinatie - Zorgverlener

Advies

Vaccins die levende of verzwakte virussen of bacteriën bevatten, zijn in principe gecontra-indiceerd net voor of tijdens de zwangerschap.

Wat het COVID-19 vaccin betreft, raadt de Hoge Gezondheidsraad momenteel geen systematische vaccinatie aan van zwangere vrouwen, tenzij ze tot een risicogroep behoren. Bij kinderwens wordt aangeraden om de zwangerschap uit te stellen tot na de tweede dosis van het vaccin. Indien men toch zwanger wordt tussen de twee dosissen door, dan is er geen reden tot ongerustheid. Vrouwen die borstvoeding geven, mogen gevaccineerd worden met het COVID-19 vaccin. De volledige aanbeveling vindt u hier.

Gezien een aantal vaccins gecontra-indiceerd zijn tijdens de zwangerschap, is het aangewezen op de vaccinatiestatus te optimaliseren in de preconceptionele periode. 

  • Adviseer vooreerst beschermende of preventieve maatregelen te nemen, zoals het vermijden van blootstelling aan de besmettingsbron.

Toch zijn er omstandigheden waarbij vaccinatie noodzakelijk is. Het is dan belangrijk individueel de voordelen van de vaccinatie af te wegen tegenover de mogelijke risico’s.

  • Evidentie over de doeltreffendheid en veiligheid van vaccins tijdens de zwangerschap zijn meestal schaars

  • Gegevens uit gerandomiseerd onderzoek ontbreken veelal

  • De aanbevelingen omtrent vaccinatie tijdens de zwangerschap zijn gebaseerd op observationele gegevens (bv. case-reports, case-series, patiëntenregisters, observationele studies, gegevens uit spontane meldingssystemen) en op theoretische overwegingen (www.bcfi.be)


Indien de kans op infectie groot is en de infectie belangrijke risico’s inhoudt voor moeder en/of kind, kan er toch gevaccineerd worden. Bijvoorbeeld indien reizen naar landen waar gele koorts endemisch voorkomt, niet uit te stellen is of als het gaat om het levend poliovaccin (niet meer beschikbaar in België, maar wel in een aantal landen in de tropen) (www.bcfi.be).


Vaccins die levende of verzwakte virussen of bacteriën bevatten, zijn in principe ge-contraindiceerd net voor of tijdens de zwangerschap.

  • Een vrouw wordt ook best niet zwanger in de eerste maand na toediening van het vaccin tegen bof, mazelen en rubella (BMR), het vaccin tegen varicella, het vaccin tegen gele koorts of capsules tegen buiktyfus. Dit advies heeft te maken met het theoretische risico dat het verzwakte virus de jonge foetus bereikt en een infectie veroorzaakt.

  • Aangezien de gegevens schaars zijn, is er tot op heden geen evidentie van teratogeniteit of embryotoxiciteit van eender welk levend vaccin.

  • Met vaccinaties tegen hepatitis A, hepatitis B, meningitis, en rabiës en de injectie tegen buiktyfus is er weinig ervaring. Deze dienen daarom alleen te worden gebruikt indien er een reële kans op besmetting aanwezig is. Er is voldoende ervaring met vaccins als DKTP (Difterie, kinkhoest, tetanus en polio), polio en tetanus in de zwangerschap (NHG).


In geval van 'accidentele' vaccinatie met een levend vaccin binnen de eerste weken zwangerschap kan de zwangere vrouw gerustgesteld worden. Zwangerschapsonderbreking moet niet overwogen worden.


Niet-levende vaccins worden als veilig beschouwd tijdens de zwangerschap, maar ook hier zijn de gegevens schaars. Indien vaccinatie bij een zwangere vrouw aangewezen is (bijvoorbeeld bij tetanus, hepatitis A), kan dit dus gebeuren (www.bcfi.be).

Meer informatie over de optimale periode om te vaccineren.

Ga naar ....